آدرس:

دفتر البرز: کرج، رجایی شهر، خیابان قائم، نبش چهار راه انقلاب
دفتر قم: ۵۵متری عماریاسر،کوی ۳۷

تلفن:

09125689915 - 02532860967 - 02634550338

تک سلول بازسازی شده از حالت چپگرد و راستگرد دستی به حالت اتوماتیک همراه با درایو واقع در منطقه ویژه سلفچگان کارخانه ذوب فلزات رنگین