آدرس:

دفتر البرز: کرج، رجایی شهر، خیابان قائم، نبش چهار راه انقلاب
دفتر قم: ۵۵متری عماریاسر،کوی ۳۷

تلفن:

09125689915 - 02532860967 - 02634550338

تابلو برق طبقات به همراه FL و جانشن باکس به صورت مجزی از سمت چپ UPS و سمت راست برق شهر